Septik

Septiktanken må tømmes regelmessig.

Når tanken er full, må den tømmes. Enten det er septiktanken, mobiltoalettet, utedoen, renseanlegget, kloakkpumpekummen eller kloakkrenseanlegget.

Suges tom

Når avløpet fra for eksempel do, vaskemaskin eller utslagsvask renner ut stikkledningen fra hus og bygninger, renner det via en septiktank. De tunge partiklene, som avføring og papir, blir liggende igjen i septiktanken, mens vannet renner videre ut i det kommunale avløpsnettet.

Etter en tid vil septiktanken være full av slam, og da må den tømmes og rengjøres. Det gjøres ved hjelp av en moderne septikbil med forlengbar slange. Septikbilen lager vakum, som suger opp slammet i en stor tank på bilen.


Sørmiljø septiktømming
Septiktanken tømmes ved hjelp av en forlengbar slange på en moderne septikbil. Septiken suges inn i en stor tank på bilen.

Slammet kan være seigt eller hardt, med en slags «kake» på toppen. Derfor spyler vi gjerne med vann og staker samtidig som slangen suger. Når tanken er tom sjekkes både innløp og utløp til tanken, også den innvendige skilleveggen som skiller vann og slam.

Strenge krav

I enkelte områder jobbes det med å kortslutte gamle, private septiktanker, for heller å koble avløpet på det kommunale nettet. Det kan ofte være dyrt å fjerne tankene fysisk, og derfor tilbyr vi en utkoblingstjeneste hvor vi tømmer og spyler tanken ren. Det stilles også krav til å fylle tanken med pukk. Dette kan vi utføre med vår supersuger. Til slutt kobler en rørlegger sammen innløp og utløp i tanken med en rørbit. Da vil avløpet renne gjennom tanken uten opphold, og ut i det kommunale avløpsnettet.

Kommunene har strenge krav til tømming av septik. Hvor ofte septiktanker skal tømmes, kommer an på størrelse og bruk. Vi har faste og løpende tømmeavtaler med både private, næringsdrivende og kommuner. Men skulle akutte problemer oppstå, har vi alltid muligheten til å komme med en gang. Døgnet rundt.

Septiktømming utføres av:

Sørmiljø Tankrenovasjon i Aust-Agder

Sørmiljø Septikservice i Vest-Agder