Rådgivning

Sørmiljø har høy kompetanse på håndtering av farlig avfall. Vi har sikkerhetsrådgiver, kjemiingeniør og gassinspektører internt i bedriften. Vi utfører gasskontroll og utsteder arbeidssertifikat.

En sikkerhetsrådgiver gir konkrete svar på utfordringer, og også generell informasjon om hvordan bedriften best håndterer farlig gods i det daglige arbeidet.

All aktivitet som innbefatter transport av farlig gods, skal gjøres i henhold til «Forskrift om landtransport av farlig gods (ADR)». Den såkalte farlig gods-permen er et nyttig hjelpemiddel ved ulykker, øvelser og kompetansebygging.

Sikkerhetsrådgiverens oppgaver:

En sikkerhetsrådgiver skal ha bestått sikkerhetsrådgivereksamen og ha gyldig kompetansebevis for sikkerhetsrådgivere (utstedt av Norsk brannvernforening).

Sikkerhetsrådgivning Sørmiljø
Alle biler skal være riktig merket og godkjent for gjeldende bruk. Og all transport skal gjøres i henhold til «Forskrift om landtransport av farlig gods (ADR)».

Kjemiingeniør

Kjemiingeniørens oppgave er, sammen med HMSK, å delta i planlegging og risikovurdering av jobber som innebærer håndtering av helse og miljøskadelige kjemikalier. På kompliserte oppdrag stiller Sørmiljø med kjemiingeniør i felt for å bidra til at farlige kjemikalier håndteres på en sikker måte.

Kjemiingeniøren sørger også for korrekt dokumentasjon av farlig avfall, og er rådgiver i forbindelse med fjerning av oljeforurensede masser og annet farlig avfall.

Gassinspektør

Ved arbeid på tank og rørsystemer som har inneholdt helseskadelig, miljøfarlig eller brannfarlig vare, skal det skrives et arbeidssertifikat. Sørmiljø har gassinspektører som er godkjent av Arbeidstilsynet, og kan dermed utføre gassmålinger og utstede arbeidssertifikat på vegne av kunde.

Gassinspektøren kan på arbeidssertifikatet komme med føringer for bruk av verneutstyr og andre tiltak for å sørge for at arbeidet utføres på en forsvarlig måte.

Eksempler på oppdrag hvor gassfri/arbeidssertifikat skal utstedes:

Kontakt Sørmiljø dersom du har behov for en ekstern sikkerhetsrådgiver, eller har andre spørsmål knyttet til håndtering av farlig avfall.


Forurensede masser håndteres av