Oljeutskiller

For å hindre at oljesøl kommer ut i det offentlige avløpsnettet, er bedrifter som vaskehaller og verksteder pålagt å ha en godkjent oljeutskiller.

Når det oljeholdige avløpsvannet spyles ned i kummen, skal det renne ned i et oljeutskilleranlegg. Det hindrer oljen i å komme ut i det offentlige avløpsnettet eller ut i vassdragene.

Det er bedriftseiernes ansvar å sørge for at det installeres en slik oljeutskiller, og at den tømmes, kontrolleres og vedlikeholdes minst en gang i året.

I oljeutskillere med separate sandfang, havner sand og slam i en egen beholder, mens det oljeholdige avløpsvannet renses ved at oljen flyter opp og skilles fra vannet.

Farlig avfall

Oljerester og slam fra oljeutskilleren kategoriseres som farlig avfall. Det skal deklareres, transporteres til godkjent mottak og deretter behandles av godkjent aktør.

Først suges oljen opp fra oljeutskilleren, og inn i et eget kammer i bilen. Deretter suges vann og slam opp på samme måte, før det transporteres til Sørmiljøs godkjente tank- og behandlingsanlegg.

Må dokumenteres

Miljødirektoratet stiller krav til kvaliteten på avløpsvannet ut fra oljeutskilleren. Dermed må oljeutskilleren være tilrettelagt for vannprøvetaking. Sørmiljø utfører prøvetaking på oljeutskillere. Oljeutskilleranlegget skal i forbindelse med tømmingen kontrolleres slik at det holder forskriftsmessig stand og er fritt for skader og lekkasjer. Dokumentasjon på at oljeinnholdet er innenfor lovpålagt grense og at oljeutskilleranlegget er i forskriftsmessig stand, rapporteres til kommunen.

Oljeutskiller kummer
Oljen suges opp fra oljeutskilleren og inn på egnet kammer i bilen. Deretter transporteres det på forsvarlig måte til behandlingsanlegget.

Oljeutskilling utføres av