Forurensede masser

Masser som er oljeforurenset eller på andre måter er farlig, må transporteres bort og håndteres på godkjente behandlingsanlegg.

Slam, jord, grus og annet avfall som inneholder oljerester og andre miljøskadelige stoffer, betegnes i mange tilfeller som farlig avfall. Derfor må ikke slikt avfall komme på avveie.

Sørmiljø har både mottak for å ta i mot farlig avfall, og behandlingsanlegg for oljeforurensede masser. Vi etterlever strenge miljøkrav.

Ute hos kunden suges det farlige avfallet opp i lukkede kamre i tankbilen. Deretter transporteres det forsvarlig til mottaks- og behandlingsanleggene, hvor det er gode rutiner for videre håndtering.


Behandlingsanlegg-for-farlig-avfall 1
Under transporten oppbevares avfallet i lukket kammer, som først åpnes på Sørmiljøs godkjente behandlingsanlegg.

På behandlingsanlegget tilsettes det oljeforurensede avfallet ulike naturlige stoffer, som for eksempel hestemøkk, og gjennomgår deretter en biologisk komposteringsprosess som fjerner olje og annen forurensing fra massene.

Sørmiljø har egen kjemiingeniør som følger opp prosessen, og tar prøver med jordspyd og annet egnet utstyr. Prøvene analyseres ved akkreditert laboratorium.

Avfallet håndteres slik at ikke skadelige stoffer og gifter spres i miljøet. Så mye avfall som mulig gjenvinnes, resten blir deponert eller destruert.

Komposteringsprosess
Det forurensede, faste avfallet tilsettes naturlige stoffer, som blant annet hestemøkk. Deretter starten en biologisk komposteringsprosess som fjerner forurensingen fra massene.

Forurensede masser håndteres av